ZÁSADY SPRACÚVANIA SÚBOROV COOKIES

ZÁSADY SPRACÚVANIA SÚBOROV COOKIES


Tieto informácie sa vzťahujú na údaje, ktoré sú spracúvané prostredníctvom webovej stránky www.goriffee.sk (ďalej len webová stránka).

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Goriffee s. r. o.  so sídlom Gabčíková 8, 841 05 Bratislava, IČO: 46 289 305, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 74964/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“).   

Čo sú súbory cookies ?


Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení v momente, keď dané sídlo navštívite.

Pri každej návšteve webovej stránky sa zobrazí výzva, aby ste prijali alebo odmietli súbory cookies. Účelom je umožniť, aby si webová stránka na určitý čas uchovala informácie o vašich nastaveniach. Vďaka tomu ich pri prehliadaní webovej stránky nemusíte opätovne zadávať.  

Aké súbory cookies spracúvame ?


Technické cookies

Niektoré súbory cookies musíme používať preto, aby sme zabezpečili fungovanie prevádzky našej webovej stránky. V súvislosti so spracúvaním týchto cookies sa preto nevyžaduje Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov.


1. Účel spracúvania 

spracúvanie nevyhnutných súborov cookies, za účelom zabezpečenia fungovania prevádzky webovej stránky


Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie riadnej a bezchybnej prevádzky webovej stránky. 


Kategória dotknutých osôb


návštevníci webovej stránky

Kategória osobných údajov


jedinečný identifikátor, ktorý je súčasťou cookies


Kategórie príjemcov

poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, správca webovej stránky  

Lehota na výmaz osobných údajov

údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú pre splnenie požiadaviek, t. j. po dobu trvania spojenia pri prehliadaní webovej stránky. Exspirácia cookies je uvedená sekcií „nastavenia cookies“   
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám  
neuskutočňuje sa

Aké ďalšie súbory cookies spracúvame ?


Informácia o tom, aké ďalšie súbory cookies spracúvame je dostupná TU. (prelink na cookies lištu). Právnym základom spracúvania týchto cookies súborov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, čo znamená, že tieto súbory cookies budeme spracúvať za predpokladu, že nám k takémuto spracúvaniu udelíte váš slobodný súhlas. Súhlas so spracúvaním môžete udeliť „kliknutím“ v paneli so súbormi cookies v závislosti od vášho preferovaného nastavenia. Súhlas môžete odvolať  opätovným „kliknutím“ v paneli so súbormi cookies v závislosti od vašej preferencie týkajúcej sa zastavenia spracúvania vybraných cookies súborov. Táto informačná povinnosť priamo nadväzuje na informácie uvedené v cookies lište nachádzajúcej sa v päte webovej stránky. Uvedená cookies lišta obsahuje doplňujúce informácie pre zabezpečenie transparentného plnenia informačnej povinnosti.

V uvedenom prípade môžu byť príjemcami osobných údajov:

 • Marketingová spoločnosť, s ktorou spolupracujeme za účelom vykonávania marketingovej činnosti
 • Správca webovej stránky, ktorý zabezpečuje plynulý chod našej webovej stránky  

Ako môžete spravovať súbory cookies ?

Súbory cookie nastavené a používané na našej webovej stránke môžete spravovať výberom vami preferovaného nastavenia v paneli na udelenie súhlasu so súbormi cookies. Ak budete chcieť neskôr upraviť svoje nastavenia súborov cookies vrátane zrušenia súhlasu s nimi, môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím na odkaz Spravovať súbory cookies, ktorý nájdete v päte webovej stránky, prípadne prostredníctvom internetového prehliadača. Súbory cookies nastavené na základe predchádzajúcich výberov ostanú uložené v prehliadači, po zrušení súhlasu sa však nebudú používať. Tieto súbory cookies si môžete zobraziť alebo vymazať manuálne v nastaveniach prehliadača.


Odstránenie súborov cookies zo zariadenia

Vymazaním histórie prehliadania vo svojom prehliadači môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sa vo vašom zariadení nachádzajú. V takomto prípade však môžete prísť o niektoré uložené informácie.


Blokovanie súborov cookies

Väčšinu moderných prehliadačov môžete nastaviť tak, aby zabránili ukladaniu všetkých súborov cookies do vášho zariadenia, v takom prípade však niektoré preferencie možno budete musieť upravovať manuálne pri každej návšteve webovej stránky. Niektoré služby a funkcie navyše vôbec nemusia fungovať správne.


Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:


Google chrome   

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=en

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy


Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Microsoft Internet Explorer


https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

https://help.opera.com/cs/latest/  

Apple Safari

https://support.apple.com/en-gb/safari     

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame (bližšie čl. 15 Nariadenia GDPR).
 • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili (bližšie čl. 16 Nariadenia GDPR).  
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov (bližšie čl. 17 Nariadenia GDPR).  
 • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali          (bližšie čl. 7 Nariadenia GDPR).  
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje (bližšie čl. 18 Nariadenia GDPR).
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu (bližšie čl. 20 Nariadenia GDPR).  
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (bližšie čl. 21 Nariadenia GDPR).
 • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (bližšie čl. 22 Nariadenia GDPR).   
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu prevádzkovateľa: Gabčíková 8, 841 05 Bratislava, alebo na e-mail: ________.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ nebude vykonávať automatizované individuálne rozhodovanie, pričom v osobitných prípadoch môže v súvislosti so zabezpečovaním marketingovej činnosti vykonávať profilovanie.

Profilovanie


Pri spracúvaním osobných údajov v súvislosti so zabezpečovaním marketingovej činnosti prevádzkovateľa môže dochádzať k profilovaniu. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

Cieľom profilovania je v tomto prípade lepšie rozpoznanie vašich preferencií a záujmov. K profilovaniu bude dochádzať za účelom poskytovania individuálne upravených ponúk produktov a služieb GORIFFEE, avšak iba v prípade, ak nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas podľa podmienok stanovených vyššie.  Profilovanie je využívané v súvislosti so spracúvaním „marketingových cookies“.   

Po vykonaní profilovania dokáže prevádzkovateľ na základe získaných údajov poskytnúť dotknutej osobe individuálnu ponuku produktov alebo služieb poskytovaných GORIFFEE. Profilovanie môže mať preto vplyv na konkrétny druh a typ poskytnutej ponuky zo strany prevádzkovateľa. 

V prípade, že pri spracovaní údajov bude dochádzať k profilovaniu má okrem iného dotknutá osoba právo vzniesť námietky voči profilovaniu, ako aj právo na prístup k údajom, ktoré sú predmetom profilovania. Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa: Gabčíková 8, 841 05 Bratislava, alebo na e-mail: info@goriffee.com